SUOMI-KERHO CLUB FINLANDIA  SÄÄNNÖT


1 § Yleistä
 
Yhdistys nimeltään Suomi-Kerho Club Finlandia, rekisterinumero 673, on voittoa tavoittelematon, itsenäinen, juridinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, jonka toiminta perustuu lakiin Organisaatiot 1/2002, 22.3.2002 ja Kanarian yhdistyslakiin 4/2003, 28.2.2003.
Nämä säännöt muodostavat yllämainittuja lakeja täydentävän asiakirjan yhdistyksen organisaation määrittelemiseksi lain vaatimalla tavalla.
 
2 § Kotipaikka
 
Yhdistyksen kotipaikka sijaitsee Gran Canarian saarella Las Palmasin kaupungissa. Yhdistyksen osoite on Calle Portugal 13, 35010 Las Palmas de G.C. Osoitteenmuutokset ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.
 
3 § Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot
 
Suomi-Kerhon tarkoituksena on ylläpitää kohtaamispaikkaa yhteisiä tapaamisia ja sosiaalista kanssakäymistä varten Gran Canarian saarella asuville ja siellä vieraileville suomalaisille sekä edistää kulttuurivaihtoa paikallisen väestön kanssa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys, mahdollisuuksiensa mukaan auttaa ja neuvoo jäseniään yleisissä asioissa, järjestää informaatio-, viihde- ja kulttuuritilaisuuksia, retkiä ja matkoja, liikunta- ja harrastetoimintaa, järjestää opintokerhotoimintaa ja kielikursseja, ylläpitää kirjastoa, keittiötä, kahviota ja baaria jäsenilleen ja heidän vierailleen.


Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Suomi-Kerhon toiminnasta ja menettelytavoista päättävät näiden sääntöjen pohjalta yleiskokous ja hallitus.
 
4 § Toiminta-alue
 
Yhdistyksen toiminta-alue on Gran Canarian saari.
 
5 § Jäsenet
 
Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään pääsääntöisesti vain suomalaisen alkuperän omaavia henkilöitä. Erityisistä syistä voidaan jäseniksi hyväksyä myös muiden maiden kansalaisia, joilla on läheisiä suhteita Suomeen tai suomalaisiin.
Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta. Jäsenyyden ehtona on edellä mainitun lisäksi, että hakija on tutustunut yhdistyksen sääntöihin ja sitoutuu niitä noudattamaan.
 
6 § Liittymis- ja jäsenmaksu
 
Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää yleiskokous, joka päättää myös mahdollisesta ylimääräisestä jäsenmaksusta. Jäsenmaksu tulee suorittaa kalenterivuosittain.
 
7 § Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet
 
Jäsenillä on oikeus vuotuisen jäsenmaksun maksettuaan osallistua ja äänestää yleiskokouksissa, osallistua kerhon toimielimiin ja toimintaan, saada tietoa kerhon säännöistä, toiminnasta, varallisuudesta, taloudesta ja jäsenluettelosta, tulla kuulluksi ennen kurinpidollisten toimenpiteiden toimeenpanoa, erota yhdistyksestä omasta pyynnöstä.

​Jäsenten velvollisuus on hyväksyä kerhon tavoitteet ja toimia niiden toteuttamiseksi, maksaa liittymis- ja jäsenmaksut sekä mahdolliset yleiskokouksen määräämät maksut, suorittaa muut yleiskokouksen ja hallituksen päätöksiin sekä sääntöihin perustuvat velvoitteet.
 
8 § Jäsenyyden päättyminen
 
Jäsenyys päättyy jäsenen omasta halusta, ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.
Jos jäsenmaksu on laiminlyöty kahtena peräkkäisenä vuotena, jäsenyys katsotaan päättyneeksi.
 
9 § Rangaistukset
 
Hallitus voi päättää kurinpitorangaistuksen määräämisestä jäsenelle:

- jos jäsen estää tai vaikeuttaa kerhon tavoitteiden tai toiminnan toteuttamista

- toiminnasta, joka aiheuttaa kielteistä julkisuutta ja vahingoittaa kerhon mainetta

- kerhon omaisuuden luvattomasta käyttöönotosta, poisviennistä kerhotiloista tai sen vahingoittamisesta

- epäasiallisesta käyttäytymisestä kerhon kokouksissa ja tilaisuuksissa

- sääntöjen, yleiskokousten ja hallituksen päätösten noudattamatta jättämisestä

- sovittujen tehtävien tai luottamustehtävien jatkuvasta laiminlyömisestä ilman perusteltua syytä.
 
Hallitus valitsee kolme (3) jäsentä kurinpitotoimikuntaan, jonka tulee tutkia ja yksilöidä rikkomus ja sille määrättävä rangaistus.
Rangaistukset ovat: huomautus, varoitus tai kerhosta määräaikainen erottaminen, joka voi olla korkeintaan kolme (3) vuotta.
Rikkomukseen syyllistyneelle tulee varata viidentoista (15) päivän aika vastineen antamiseen ennen kuin asia esitetään hallituksen käsiteltäväksi.
Rangaistuksen vahvistaa lopullisesti seuraava yhdistyksen yleiskokous.
 
10 § Yhdistyksen yleiskokoukset
 
Yhdistyksen yleiskokoukset käyttävät Suomi-Kerhon ylintä päätösvaltaa.

Yhdistyksen yleiskokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi kolmasosa (1/3) jäsenistä tai heidän edustajistaan on paikalla. Päätösvaltaisuuden takaamiseksi kutsutaan koolle toinen yleiskokous noudattaen säännöissä määrättyä koollekutsumisaikaa kokoontumaan tunnin kuluttua. Tämä kokous on päätösvaltainen minkä tahansa jäsenmäärän ollessa läsnä.

Yhdistyksen kevätyleiskokous pidetään maaliskuun loppuun ja syysyleiskokous joulukuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle silloin, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai mikäli vähintään kaksikolmasosaa (2/3) yhdistyksen jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää. Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Kevät- ja syysyleiskokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla niistä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kerhon ilmoitustaululla. Koollekutsun ajankohdasta lähtien on jäsenten saatavilla oltava kokouksen työjärjestys sekä päätettävien asioiden harkintaa varten tarpeelliset asiakirjat.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Tämän lisäksi jäsen voi edustaa toista jäsentä yhdellä valtakirjalla. Yhdistyksen kokousten päätökset tehdään sekä läsnä olevien että valtakirjalla edustettujen yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Kaksikolmasosan (2/3) äänten enemmistö vaaditaan päätettäessä omaisuuden luovuttamisesta tai panttaamisesta, sääntöjen muuttamisesta ja epäluottamus-lauseen antamisesta hallitukselle sekä hallituksen erottamisesta. Yhdistyksen toiminnan lopettamiseen vaaditaan yleiskokouksessa vähintään kolme neljäsosan (¾) äänten enemmistö. Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.
Hallituksen vaalissa yksi ääni tarkoittaa sitä, että jäsenellä on oikeus äänestää yhtä useaa hallituksen jäsenehdokasta kuin varsinaisia jäseniä valitaan.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa jonkin määrätyn asian käsiteltäväksi yleiskokouksessa, tulee hänen jättää tästä kirjallinen pyyntö hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.
 
11 § Yhdistyksen kevät- ja syysyleiskokouksissa käsiteltävät asiat
 
Kevätyleiskokouksessa käsitellään:
 

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
2.1. Valitaan puheenjohtaja
2.2. Valitaan sihteeri
2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
2.4. Valitaan viisi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
6. Käsitellään tilikertomus edelliseltä vuodelta ja vahvistetaan tilinpäätös
7. Kuullaan tilintarkastajien lausunto
8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin tilikauden hallinto antaa aihetta
9. Päätetään tuloksen käytöstä
10. Vahvistetaan uudet ja eronneet jäsenet
11. Päätetään muista hallituksen esittämistä asioista
12. Päätetään jäsenten esittämistä asioista
13. Kokouksen päättäminen
 
Syysyleiskokouksessa käsitellään:
 

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
2.1. Valitaan puheenjohtaja
2.2. Valitaan sihteeri
2.3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
2.4. Valitaan viisi äänten laskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta
6. Päätetään hallituksen esittämästä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös kerhon puheenjohtajaksi.
8. Todetaan erovuoroiset varsinaiset hallituksen jäsenet
9. Valitaan kolme hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle sekä kolme yleisvarajäsentä
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
11. Vahvistetaan uudet ja eronneet jäsenet
12. Päätetään muista hallituksen esittämistä asioista
13. Päätetään jäsenten esittämistä asioista
14. Kokouksen päättäminen
 
 
12 § Hallitus
 
Hallitus johtaa kerhon toimintaa Kanarian yhdistyslain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen yleiskokousten päätösten mukaisesti.


Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kolme yleisvarajäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja hän voi toimia hallituksessa yhtäjaksoisesti korkeintaan kaksi toimikautta.
Yleisvarajäsenen toimikausi on yksi vuosi. Yleisvarajäsenillä on osallistumis- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Yleisvarajäsenten edustamisjärjestys hallituksessa määräytyy vaaleissa saadun äänimäärän perusteella.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Eronneen tai erotetun jäsenen tilalle hallituksen varsinaisen tai yleisvarajäsenen valitsee yleiskokous.


Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 5 päivää ennen kokousta kirjallisella kutsulla, jonka liitteenä on esityslista. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
 
13 § Hallituksen tehtävät
 
Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa kerhon taloutta, antaa kertomus kerhon toiminnasta ja taloudesta kuluneelta kalenterivuodelta sekä kutsua koolle yleiskokoukset ja mahdollinen ylimääräinen yleiskokous. Hallitus päättää toimintaohjeista ja nimeää vastuuhenkilöt eri toiminta-alueille.
 
14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä.
Ainoastaan hallitus tai hallituksen määräämä henkilö voi virallisesti edustaa yhdistystä.
 
15 § Taloushallinto
 
Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-31.12.
 
16 § Sääntöjen muuttaminen
 
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen yleiskokouksessa, mikäli vähintään kaksi kolmasosa (2/3) läsnäolevista äänioikeutetuista niitä kannattaa. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.
 
17 § Suomi-Kerhon purkaminen
 
Yhdistyksen kokoukset voivat päättää kerhon purkamisesta yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (¾) äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan jäljelle jäänyt omaisuus tämän organisaation toimintaa jatkavalle järjestölle tai hyväntekeväisyyteen.
 
18 § Muut toimintaa säätelevät asiat
 
Muilta osin kuin mitä näissä säännöissä on mainittu, noudatetaan Kanarian yhdistys- sekä muita yhdistyksen toimintaa sääteleviä lakeja.